REGULAMIN KONKURSU „OFICJALNA FANTASY EKSTRAKLASA”

I. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Oficjalna Fantasy Ekstraklasa“ (dalej: „Konkurs") jest Ekstraklasa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (01-531), przy ul. Wybrzeże Gdyńskie 6D, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000239140, NIP: 525-233-62-16, numer REGON: 140160689, kapitał zakładowy: 1.000.000 zł (wpłacony w całości) – dalej: „Organizator”. Organizator prowadzi i zarządza piłkarskimi rozgrywkami ligowymi o Mistrzostwo Polski na najwyższym poziomie rywalizacji w piłkę nożną mężczyzn – rozgrywkami Ekstraklasy (dalej: „Rozgrywki Ekstraklasy”).
2. Konkurs będzie przeprowadzony na stronie internetowej (dalej: „Strona“), prowadzonej przez Organizatora pod adresem: fantasy.ekstraklasa.org, w dniach od 24 stycznia 2020 r. do 25 maja 2020 r.
3. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, jak również grą, w której wynik jest zależny od przypadku w żadnej z form przewidzianych w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
5. Organizator jest odpowiedzialny za przeprowadzenie Konkursu, udostępnianie Strony, na której przeprowadzany jest Konkurs, wyłonienie zwycięzców Konkursu oraz realizację Nagród na rzecz zwycięzców Konkursu.

II. Uczestnictwo w Konkursie
1. W Konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne, które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych (dalej: „Uczestnik”). Osoba niepełnoletnia musi posiadać pisemną zgodę na udział w Konkursie od opiekuna prawnego (np. rodzica), który odbierze Nagrodę w jej imieniu. W przypadku wygranej, niepełnoletni Uczestnik jest zobowiązany przedstawić taką zgodę Organizatorowi. Niewypełnienie tego obowiązku jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w Konkursie i ubiegania się o Nagrody.
2. Z udziału w Konkursie nie są wykluczeni pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin, tj. małżonkowie, rodzice i rodzeństwo, lecz osobom tym nie przysługuje prawo do Nagród, a ewentualne zajęcie przez nich miejsc premiowanych Nagrodami, nie będzie miało wpływu na uzyskanie prawa do Nagród dla innych Uczestników. W przypadku zajęcia miejsc premiowanych Nagrodami przez osoby, którym prawo do Nagród nie przysługuje, Nagroda za zajęcie tego miejsca przysługuje osobie następnej w kolejności.
3. Warunkami niezbędnymi do wzięcia udziału w Konkursie są:
a) podanie wymaganych w formularzu rejestracyjnym danych: adresu e-mail, który będzie loginem do konta na Stronie, hasła oraz powtórzenia hasła do loginu na Stronie,
b) podanie po aktywacji konta (dalej: „Konto”) – imienia, nazwiska i pseudonimu wybranego przez użytkownika,
c) oświadczenie Uczestnika podczas rejestracji, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem dotyczącym Konkursu.
4. Uczestnik dokonując rejestracji w Konkursie wyraża dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym Konkursu przez Organizatora w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu i wydaniem Nagród. Zgoda może być odwołana w każdym czasie.
5. Uczestnik dokonując rejestracji w Konkursie może wyrazić dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym Konkursu przez Organizatora w celu informowania w przyszłości o udostępnianiu w portalu Ekstraklasa.org podobnych konkursów, dotyczących Rozgrywek Ekstraklasy. Zgoda może być odwołana w każdym czasie.
6. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest wybór, na zasadach określonych poniżej, takiego wirtualnego zespołu piłkarzy, który będzie zdobywać najwięcej punktów w ramach Rozgrywek Ekstraklasy przez siedemnaście kolejek rundy wiosennej sezonu 2019/2020. Konkurs startuje od 21. kolejki Rozgrywek Ekstraklasy w sezonie 2019/2020, a kończy się po 37. Kolejce Rozgrywek Ekstraklasy w sezonie 2019/2020. Punkty są przyznawane za rzeczywiste osiągnięcia wybranych przez Uczestnika piłkarzy w trakcie Rozgrywek Ekstraklasy.

III. Zgłoszenie Klubu
1. Uczestnik może przystąpić do Konkursu zarówno przed rozpoczęciem 21. kolejki sezonu 2019/2020 Rozgrywek Ekstraklasy, jak również w każdym momencie trwania Konkursu, o którym mowa w pkt. II. 6 powyżej.
2. Przystąpienie do Konkursu następuje poprzez przesłanie drogą elektroniczną prawidłowo wypełnionego, umieszczonego na Stronie, formularza zawierającego:
a) podanie nazwy swojego klubu (dalej: „Klub”), zawierającej minimum 3 znaki a maksymalnie 18 znaków w nazwie, widocznej w rankingach dostępnych dla wszystkich Uczestników Konkursu, oraz wybranie z listy klubów Ekstraklasy jednego, w którym Klub Uczestnika będzie sklasyfikowany w tzw. Lidze Klubowej, a także wybranie z listy województw jednego, w którym Klub Uczestnika będzie sklasyfikowany w tzw. Lidze Regionalnej;
b) imiona i nazwiska 15 piłkarzy wybranych przez niego z listy transferowej, stanowiących Klub;
c) imiona i nazwiska 11 piłkarzy drużyny (dalej: „Drużyna”) zgłoszonej do danej kolejki Rozgrywek Ekstraklasy, według zasad opisanych w pkt. IV niniejszego Regulaminu;
d) wskazanie na jednego z wybranych i zgłoszonych do danej kolejki piłkarzy jako kapitana Klubu/Drużyny i wicekapitana Klubu/Drużyny;
e) wskazanie jednej z dostępnych formacji, według której są ustawieni piłkarze z pkt. c) powyżej.
3. W celu umożliwienia Uczestnikom zakładania Klubów, Organizator opublikuje na Stronie listę transferową - listę piłkarzy będących do dyspozycji Uczestników, w której określona zostanie umowną wartość każdego piłkarza.
4. Uczestnik na podstawie listy transferowej „kupuje" 15 „prawdziwych" piłkarzy stanowiących jego Klub. „Zakup” piłkarzy następuje na podstawie „cen zakupu”. Organizator ustala ceny piłkarzy. Ceny te mogą podlegać zmianie (zmniejszeniu lub zwiększeniu) w trakcie trwania Konkursu, w zależności od liczby zdobywanych punktów. Zmian cen dokonuje Organizator.
5. Liczba wybranych przez Uczestnika piłkarzy z jednego klubu ligowego uczestniczącego w Rozgrywkach Ekstraklasy nie może przekroczyć trzech. Jeśli w trakcie trwania Konkursu na skutek zmiany barw klubowych przez piłkarza uczestniczącego w Rozgrywkach Ekstraklasy, dojdzie do sytuacji w której w Drużynie uczestnika znajdzie się więcej niż trzech piłkarzy jednego klubu uczestniczącego w Rozgrywkach Ekstraklasy, Uczestnik zobowiązany jest do dokonania transferów tak, aby nie naruszyć postanowienia niniejszego punktu.
6. Budżet Klubu Uczestnika w momencie dołączenia do Konkursu wynosi 30 mln zł. Budżet może ulegać zmianie, jeśli wartość posiadanych przez Klub piłkarzy ulega zmniejszeniu lub zwiększeniu.
7. Przy zgłaszaniu Klubu do Konkursu Uczestnik „kupuje": dwóch bramkarzy, pięciu obrońców, pięciu pomocników i trzech napastników (układ 2-5-5-3). Niniejszy Regulamin nie dopuszcza innego podziału na pozycje piłkarzy w ramach Klubu. Organizator określa w liście transferowej, który piłkarz jest bramkarzem, który obrońcą, który pomocnikiem, który napastnikiem.
8. Uczestnik może w czasie Rozgrywek, w terminach określonych na Stronie, dokonywać zmian w składzie wybranego przez niego Klubu poprzez „sprzedaż" i „kupno" piłkarzy według ich wartości pochodzącej z aktualnej listy transferowej, przy zachowaniu dostępnego „budżetu" z zachowaniem ograniczenia określonego w pkt. 5 powyżej i reguły układu piłkarzy określonej w pkt. 7 powyżej. Uczestnik może również między poszczególnymi kolejkami ligowymi Rozgrywek Ekstraklasy dokonać zmiany kapitana i wicekapitana Klubu/Drużyny.
9. Organizator dokonuje zmian w liście transferowej w trakcie sezonu Rozgrywek Ekstraklasy. Organizator zapewnia Uczestnikom korzystanie z aktualnej listy transferowej przy wybieraniu składu Klubu/Drużyny przed każdą kolejką Rozgrywek Ekstraklasy. Zmiany w liście transferowej
dotyczą wprowadzenia nowych piłkarzy.
10. Po zakończeniu Konkursu Organizator automatycznie zachowa konta i nazwy Klubów zgłoszone w trakcie Konkursu na kolejne przyszłe edycje Konkursu, chyba że Użytkownik zadecyduje o ich usunięciu.
11. Uczestnik może założyć w Konkursie 5 Klubów, wszystkie tylko i wyłącznie na jednym loginie.

IV. Zgłaszanie składów Drużyny przed kolejkami
1. Konkurs obejmuje siedemnaście kolejek rundy wiosennej sezonu 2019/2020 Rozgrywek Ekstraklasy, począwszy od 21. kolejki.
2. Spośród 15 piłkarzy "kupionych" przez siebie do Klubu uczestnicy Konkursu wybierają 11-osobową Drużynę, którą zgłaszają do udziału w danej Kolejce rundy wiosennej Rozgrywek Ekstraklasy.
3. Do momentu każdorazowo określonego przez Organizatora na Stronie jako zamknięcie danej kolejki Rozgrywek Ekstraklasy Uczestnik może dowolnie kształtować i zmieniać układ piłkarzy w Drużynie zgłoszonej do udziału w danej kolejce, jak również dokonywać transferów, to jest „kupować" i „sprzedawać" piłkarzy w ramach swojego Klubu czy zgłoszonej Drużyny przy zachowaniu „budżetu" określonego w pkt. III. 6 powyżej, z zachowaniem ograniczenia określonego w pkt. III. 5 powyżej.
4. W przypadku niedokonania przez Uczestnika żadnych zmian w składzie Drużyny w terminie przewidzianym na zgłaszanie Drużyn do danej kolejki Rozgrywek Ekstraklasy, Organizator uznaje Drużynę za zgłoszoną przez Uczestnika do udziału w danej kolejce w składzie zgłoszonym przez niego w kolejce poprzedniej, z zastrzeżeniem pkt. III. 5 powyżej.

V. Punktacja
1. „Kupieni" przez Uczestników piłkarze faktycznie rozgrywają spotkania w Rozgrywkach Ekstraklasy, w swoich prawdziwych klubach i za swoją grę otrzymują bądź tracą punkty. Liczba punktów uzyskanych przez Uczestnika Konkursu odpowiada sumie punktów uzyskanych przez piłkarzy podstawowej jedenastki, których wybrał do swojej Drużyny, a także piłkarzy rezerwowych, z zastrzeżeniem pkt. V. 2. i V. 3 poniżej.
2. Pierwszeństwo w zastąpieniu piłkarza ze składu podstawowego będzie miał piłkarz rezerwowy o najniższym numerze LP, czyli liczbie porządkowej widocznej obok piłkarza rezerwowego, nie wliczając w to bramkarza, którego może zastąpić tylko rezerwowy bramkarz. Przy zastępowaniu piłkarzy ze składu podstawowego rezerwowymi, obowiązują dopuszczalne ustawienia w Konkursie: 1-3-4-3, 1-3-5-2, 1-4-3-3, 1-4-4-2, 1-4-5-1, 1-5-3-2, 1-5-4-1, gdzie pierwsza cyfra oznacza liczbę bramkarzy, druga liczbę obrońców, trzecia liczbę pomocników, czwarta liczbę napastników.
3. Może się zdarzyć, że rezerwowy o najniższym numerze LP nie będzie miał pierwszeństwa w zastępowaniu niegrającego piłkarza ze składu podstawowego, np. Drużyna gra ustawieniem 1-3-4-3, pierwszym rezerwowym jest pomocnik, a w kolejce nie zagra jeden z trzech obrońców.
Wówczas do składu wchodzi pierwszy rezerwowy obrońca, gdyż w zespole według obowiązujących ustawień (1-3-4-3, 1-3-5-2, 1-4-3-3, 1-4-4-2, 1-4-5-1, 1-5-3-2, 1-5-4-1) musi być co najmniej 3 (trzech) obrońców i co najmniej 1 (jeden) napastnik. Gdyby w przykładzie powyżej rezerwowy z najniższym LP wszedł do składu, Klub grałby ustawieniem 1-2-5-3, a takiego ustawienia w Konkursie nie ma.
4. Piłkarz otrzymuje punkty za:
a) udział w meczu - dla zawodników występujących w pierwszym składzie Drużyny po 2 pkt., dla zawodników wchodzących z ławki po 1 pkt.
b) bramki - napastnicy: 4 punkty za każdą zdobytą bramkę, pomocnicy: 5 punktów za każdą zdobytą bramkę, obrońcy: 6 punktów za każdą zdobytą bramkę, bramkarze: 8 punktów za każdą zdobytą bramkę,
c) asysty - napastnicy i pomocnicy: 3 punkt za asystę, obrońcy: 4 punkty za asystę, bramkarze: 6 punktów za asystę; o asystach w Konkursie decyduje tylko i wyłącznie Organizator,
d) występ w meczu bez straconej bramki - obrońcy i bramkarze po 3 pkt., pomocnicy 1 pkt; warunkiem uzyskania premii za czyste konto jest rozegranie co najmniej 60 minut i wygrana klubu ligowego do zera lub bezbramkowy remis; liczba minut spędzonych na boisku jest określana przez Organizatora,
e) obronę rzutu karnego: 4 pkt; punktów nie przyznaje się, jeżeli wykonawca rzutu karnego nie trafił w światło bramki, z zastrzeżeniem, że:
- jeśli po strzale piłkę odbije bramkarz, ale wykonawca wykaże się refleksem i strzeli bramkę, to: bramkarz otrzymuje punkty za obronę rzutu karnego (4 punkty), a wykonawca rzutu karnego minus 3 punkty za niewykorzystanie karnego; dodatkowo bramkarz traci punkty za wpuszczenie gola z dobitki a strzelający zyskuje punkty za strzelonego gola,
- jeśli po strzale z rzutu karnego piłkę odbije bramkarz, a jeden z zawodników wykaże się refleksem i strzeli bramkę, to egzekutor karnego otrzymuje minus 3 pkt., bramkarz plus 4 pkt za obronę karnego, ale traci punkty za straconą bramkę, a piłkarz, który wykazał się refleksem, tyle punktów, ile otrzymuje zawodnik za bramkę, grający na danej pozycji,
- jeśli po strzale z rzutu karnego piłka odbije się od słupka, a jeden z zawodników wykaże się refleksem i strzeli bramkę, to egzekutor karnego otrzymuje minus 3 pkt., a piłkarz, który wykazał się refleksem - tyle punktów, ile otrzymuje zawodnik za bramkę, grający na danej pozycji,
f) wygranie meczu - piłkarz, którego zespół wygra mecz, otrzymuje 1 pkt.,
g) wywalczenie rzutu karnego - bramkarz, obrońca, pomocnicy i napastnicy – 2 pkt. Wywalczenie rzutu karnego jest wtedy, kiedy zawodnik zostanie sfaulowany w polu karnym przez zawodnika drużyny przeciwnej,
h) tytuł „Największy InStat Index” – 1 pkt; w przypadku, gdy dwóch lub więcej piłkarzy będzie miało największy współczynnik InStat Index, wszyscy otrzymują punkty.
i) Obrona przez bramkarza każdych 5 strzałów w meczu (liczonych na podstawie oficjalnych statystyk Organizatora rozgrywek): 1 punkt dla bramkarza. Np. gdy bramkarz obroni w meczu 12 strzałów, to do punktacji Konkursu otrzymuje dodatkowe 2 punkty.
5. Piłkarz traci punkty za:
a) stratę bramki - tylko bramkarze i obrońcy - po minus 1 pkt. za każdą straconą bramkę z wyłączeniem pierwszej; dotyczy to tylko piłkarzy przebywających na boisku w momencie utraty gola (zasada ta nie dotyczy obrońców i bramkarzy, którzy zeszli z boiska w wyniku wykluczenia - czerwona kartka bądź dwie żółte; w tym wypadku piłkarze ci nadal tracą punkty za stracone bramki),
b) żółtą kartkę - minus 1 pkt,
c) czerwoną kartkę - minus 3 pkt. - gdy w meczu zawodnik dostanie dwie żółte kartki i w konsekwencji czerwoną, również otrzymuje w Konkursie minus 3 pkt. - gdy w meczu zawodnik dostanie żółtą kartkę, a potem od razu czerwoną, otrzymuje w Konkursie minus 4 pkt.,
d) niewykorzystany rzut karny - minus 3 pkt.,
e) bramkę samobójczą - minus 3 pkt.,
f) spowodowanie rzutu karnego (np. ręka w polu karnym, faul w polu karnym) - minus 2 pkt.
6. Piłkarz wybrany przez Uczestnika jako kapitan zgłoszonej do danej kolejki Rozgrywek Ekstraklasy Drużyny zdobywa, jak również traci punkty w wymiarze podwójnym w stosunku do punktacji przedstawionej w pkt. 4 i 5 powyżej. W przypadku, gdy w kolejce Rozgrywek Ekstraklasy nie zagra kapitan Klubu/Drużyny, jego funkcję przejmuje wicekapitan Klubu/Drużyny, który także punktuje podwójnie. Jeśli w meczu nie zagra ani kapitan, ani
wicekapitan, piłkarze rezerwowi wchodzący w ich miejsce nie punktują podwójnie.
7. Po każdej kolejce Rozgrywek Ekstraklasy Uczestnik może w swojej drużynie „sprzedawać” i „kupować” piłkarzy. Pierwsze dwa transfery (transfer rozumiany jest jako wymiana jednego piłkarza z drużyny na innego z listy transferowej) są za darmo, tzn. z konta punktowego najbliższej kolejki Rozgrywek Ekstraklasy nie zostanie odjęta prowizja. Wymieniając jednak kolejnego piłkarza (trzeciego, czwartego itd.), Uczestnik zapłaci prowizję za transfer - ta prowizja to minus 3 punkty za każdy nadwymiarowy transfer. Zasada ta nie obowiązuje przed pierwszą kolejką Rozgrywek Ekstraklasy, przed którą Uczestnik przystępuje do Konkursu.
8. Raz w trakcie edycji Konkursu Uczestnik posiadający wersję Premium, może skorzystać z tzw. dzikiej karty. Dzika karta uprawnia do przeprowadzanie nielimitowanej liczby transferów bez ponoszenia prowizji.
9. Punkty są przyznawane na podstawie statystyk piłkarskich publikowanych przez Organizatora. Statystyki te są weryfikowane i mogą ulec zmianie w trakcie i po danej kolejce Rozgrywek Ekstraklasy. Dla potrzeb Konkursu punktacja umieszczona na Stronie jest ostateczna, z zastrzeżeniem prawa do złożenia reklamacji. O bramkach i asystach w Konkursie decyduje tylko i wyłącznie Organizator. Statystyki Organizatora są dostępne na stronie ekstraklasa.org.

VI. Klasyfikacje
1. Klasyfikacja generalna – obejmuje wszystkie Drużyny zgłoszone do Konkursu i przedstawia łączną liczbę zdobytych punktów w Konkursie. Zwycięzcą Konkursu zostaje Uczestnik, którego Klub zdobędzie największą łączną liczbę punktów zdobytych przez jego piłkarzy w Rozgrywkach Ekstraklasy w czasie siedemnastu kolejek rundy wiosennej sezonu 2019/2020, począwszczy od 21. kolejki.
2. Klasyfikacja kolejki - obejmuje drużyny zgłoszone do danej kolejki Rozgrywek Ekstraklasy i przedstawia zdobyte punkty przez Drużyny w danej kolejce ligowej (kolejka oznacza przy tym zestawienie meczów piłkarskich odpowiadające terminarzowo kolejce spotkań w Rozgrywkach Ekstraklasy).
3. Klasyfikacja miesiąca – obejmuje punkty Drużyn z wszystkich kolejek Rozgrywek Ekstraklasy danego miesiąca. Kolejka „należy” do miesiąca, w którym rozpoczął się pierwszy mecz danej kolejki.
4. Ligi prywatne – każdy Uczestnik Konkursu może założyć lub dołączyć do ligi prywatnej. W Konkursie istnieją dwa rodzaje lig prywatnych: klasyczne i head-to-head. W lidze klasycznej zespoły tworzą ranking, w którym o kolejności w tabeli decyduje liczba punktów w całym Konkursie. Do ligi klasycznej można dołączyć w dowolnym momencie w trakcie edycji Konkursu. Drużyny biorące udział w lidze head-to-head utworzą do końca edycji Konkursu zestawy par. Za zwycięstwo w bezpośrednim starciu przyznaje się 3 punkty, za remis 1 pkt. Czas na założenie ligi prywatnej, a także dołączenie do niej, jest tylko do momentu rozpoczęcia pierwszej kolejki Rozgrywek Ekstraklasy danej edycji Konkursu. Administratorem ligi prywatnej
jest Uczestnik, który daną ligę prywatną założył. Jedna Drużyna może dołączyć do 10 innych lig prywatnych (wersja Premium) lub 1 ligi prywatnej (wersja zwykła).
5. Klasyfikacja lig prywatnych – punktami danej ligi prywatnej w klasyfikacji lig prywatnych jest suma punktów piętnastu najlepszych drużyn danej ligi prywatnej.
6. Klasyfikacja klubowa – obejmuje kluby, których Uczestnicy podczas rejestracji wybrali spośród 16 klubów uczestniczących w Rozgrywkach Ekstraklasy.
7. Klasyfikacja regionalna – obejmuje kluby, których Uczestnicy podczas rejestracji wybrali spośród 16 województw.
8. W przypadku gdy dwóch lub więcej Uczestników zdobyło tę samą liczbę punktów, wtedy o kolejności we wszystkich klasyfikacjach konkursowych decyduje największa liczba punktów zdobyta w pojedynczej kolejce Rozgrywek Ekstraklasy, ze wszystkich rozegranych. W przypadku, gdy i tu liczba punktów jest jednakowa, to o kolejności w rankingu decyduje tzw. reguła pierwszeństwa, czyli kolejność zgłoszenia Drużyny (im wcześniej, tym wyższa pozycja). Zgłoszenie Drużyny następuje po przyjęciu przez system prawidłowo wypełnionego formularza wyboru 15 piłkarzy, kapitana i jego zastępcy, a na końcu zapisania składu.

VII. Nagrody
1. Nagrodami w Konkursie (dalej: „Nagrody) są:
a) dla zwycięzcy Konkursu, to jest Uczestnika, którego Klub zdobył największą łączną liczbę punktów w Konkursie zgodnie z niniejszym Regulaminem: oficjalny zegarek Ekstraklasy marki Aztorin, Football Manager, FIFA 20 oraz podwójne zaproszenie Galę Ekstraklasy o wartości 1.500,00 złotych,
b) za zajęcie 2-go miejsca: oficjalna piłka meczowa Ekstraklasy marki adidas, Football Manager oraz pojedyncze zaproszenie na Galę Ekstraklasy o wartości 750,00 złotych,
c) za zajęcie 3-go miejsca: oficjalna piłka meczowa Ekstraklasy marki adidas i Football Manager o wartości 750,00 złotych.
2. Nagrodami za zwycięstwo w klasyfikacjach miesiąca: lutego, marca, kwietnia, maja 2020 r. są: oficjalna piłka meczowa Ekstraklasy marki adidas o wartości 500,00 złotych,
3. Nagrodami dla trzech najlepszych menedżerów w Ekstraklasa CUP są: za zajęcie 1-go miejsca: Football Manager, FIFA 20 oraz zostaw gadżetów wybranego klubu PKO Ekstraklasy o wartości 600 złotych; za zajęcie 2-go miejsca: FIFA 20 oraz zostaw gadżetów wybranego klubu PKO Ekstraklasy o wartości 400 złotych; za zajęcie 3-go miejsca: Football Manager o wartości 200 złotych;
4. Nagrodą za zajęcie 1-go miejsca w klasyfikacji klubowej jest oficjalna koszulka meczowa danego klubu o wartości ok. 250,00 zł.
5. Uczestnik Konkursu nie ma możliwości wymiany Nagrody niepieniężnej na ekwiwalent pieniężny ani na zamianę danej Nagrody na inną nagrodę.
6. Wygrane Nagrody uzyskane w Konkursie podlegają opodatkowaniu zgodnie z treścią ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1509, z późn. zm.); dalej: „ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych”). Organizator informuje, że obowiązek zapłaty podatku dochodowego w zryczałtowanej wysokości 10 % wartości Nagrody powstaje w przypadku gdy wartość Nagrody przekracza kwotę 2000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100). Kwotę potrąconego podatku od Nagrody Organizator odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego w wykonaniu obowiązku z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nagroda będzie przekazana po wcześniejszym podpisaniu przez zwycięzcę/laureata Konkursu (dalej: „Laureat”) oświadczenia o przekazaniu Nagrody finansowej na poczet 10% podatku od osób fizycznych.
7. Obowiązek obliczenia, poboru oraz wpłaty podatku na rachunek właściwego Urzędu Skarbowego spoczywa na Laureacie.
8. W czasie trwania Konkursu mogą pojawić się dodatkowe informacje o Nagrodach. Każdorazowo będą one zawierały również informacje, których rankingów dotyczą.

VIII. Zasady przyznawania Nagród
1. Organizator jest zobowiązany do weryfikacji danych osobowych Laureatów oraz wydania Nagród Laureatom.
2. Organizator weryfikuje wyniki Konkursu i publikuje na Stronie listę Laureatów obejmującą następujące dane: imię, nazwisko i nazwa Klubu, w ciągu 14 dni roboczych po zakończeniu Konkursu. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę, w przypadku wygrania Nagrody w Konkursie, na
publikację swojego imienia i nazwiska na Stronie wraz z informacją o Nagrodzie.
3. Po weryfikacji wyników zgodnie z pkt. 1 i 2 powyżej, w ciągu 14 dni roboczych od opublikowania Laureatów, Organizator prześle Laureatom wiadomość pocztą e-mail, w której zostaną poproszeni o przesłanie swoich danych, tj. imię i nazwisko, numer rachunku bankowego, oraz numer telefonu celem ułatwienia kontaktu. Uczestnik jest zobowiązany w ciągu 14 dni roboczych od dnia otrzymania wiadomości e-mail wysłać wskazane powyżej dane
Organizatorowi na adres e-mail Organizatora, z którego przesłana została wiadomość informująca o zwycięstwie.
4. Szczegóły dotyczące przekazania Nagród Laureatom, w tym sposób, miejsce i termin wydania Nagród, zostaną uzgodnione z Laureatem, przy czym przekazanie Nagrody nastąpi najpóźniej w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia poinformowania Laureata o wygranej w Konkursie.
5. Podanie przez Uczestnika nieprawidłowych danych lub zmiana danych uniemożliwiająca odszukanie Uczestnika, któremu przyznano Nagrodę może skutkować wykluczeniem danego Uczestnik z Konkursu. W przypadku zmiany danych, Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Organizatora o tym fakcie poprzez np. wysłanie wiadomości na adres e-mail wskazany przez Organizatora.
6. W przypadku nieprzesłania przez Uczestnika Konkursu danych wskazanych w pkt. 3 powyżej w wymaganym terminie – Uczestnik traci prawo do Nagrody.
7. Laureat nie jest uprawniony do przenoszenia praw do Nagrody na osoby trzecie.

IX. Zasady przetwarzania danych
1. Administratorem danych osobowych gromadzonych w ramach serwisu Fantasy Ekstraklasa jest Ekstraklasa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (01-531), przy ul. Wybrzeże Gdyńskie 6D, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000239140, NIP: 525-233-62-16, numer REGON: 140160689.
2. Twoje prawa. Podanie danych jest dobrowolne, a osobie podającej dane przysługuje prawo dostępu do danych, prawo sprostowania danych, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo usunięcia danych, wyrażenie sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo złożenia skargi do organu nadzorczego ochrony danych osobowych. W zakresie, w jakim ww. dane są przetwarzane w celu realizacji usług świadczonych przez Administratora na Stronie (Regulamin) lub są przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje także prawo do przenoszenia danych.
3. Cele i podstawy prawne przetwarzania. Dane osobowe podane w formularzu rejestracji do Strony lub podczas ich edycji oraz zebrane informacje o aktywności na Stronie przetwarzane są w celu udziału w Konkursie i innych konkursach organizowanych w ramach Serwisu, rozliczenia konkursów i wydania nagród - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów); w celach marketingowych i promocyjnych rozgrywek Ekstraklasy - podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych, polegający na marketingu bezpośrednim) oraz w celach marketingowych i promocyjnych klubów uczestniczących w rozgrywkach Ekstraklasy oraz partnerów biznesowych Ekstraklasy S.A., jeżeli Użytkownik wyraził na to zgodę - podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów).
5. Szczegółowe informacje znajdziesz w
Polityce prywatności.

X. Kontakt
1. Kontakt z Organizatorem jest możliwy w formie pisemnej: Ekstraklasa, ul. Wybrzeże Gdyńskie 6D, 01-531 Warszawa, bądź w formie elektronicznej: fantasy@ekstraklasa.org.

XI. Postępowanie reklamacyjne
1. Każdy Uczestnik może złożyć u Organizatora reklamację w związku z Konkursem.
2. Reklamacje można składać w formie pisemnej na adres Organizatora: Ekstraklasa, ul. Wybrzeże Gdyńkie 6D, 01-531 Warszawa, z podaniem korespondencyjnego adresu zwrotnego, na który zostanie przesłana odpowiedź lub w formie elektronicznej na adres e-mail: fantasy@ekstraklasa.org.
3. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko oraz adres do korespondencji osoby zgłaszającej reklamację, jak również dokładny opis powodu reklamacji oraz zgłaszanego żądania.
4. Reklamacje można składać przez cały czas trwania Konkursu oraz nie później niż do 14 dni roboczych po opublikowaniu listy Laureatów. O zachowaniu terminu złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego, data nadania przesyłki kurierskiej zawierającej reklamację lub data zarejestrowania wpływu na serwer wiadomości e-mail zawierającej w swej treści reklamację.
5. Organizator rozpatrzy reklamację w ciągu 7 dni roboczych od daty jej otrzymania. O rozpatrzeniu reklamacji Organizator poinformuje Uczestnika, który złożył reklamację w formie pisemnej, listem poleconym nadanym na adres zwrotny Uczestnika niezwłocznie po jej rozpatrzeniu oraz dodatkowo drogą elektroniczną. Dla reklamacji złożonych w formie elektronicznej odpowiedź zostanie przesłana w formie elektronicznej.
6. Uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego przed miejscowo właściwym sądem powszechnym.

XII. Zasady dokonywania płatności przez Uczestników Konkursu za pośrednictwem systemu DotPay.pl
1. Płatności w Konkursie będą przyjmowane przez Gameweek Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-863), przy ul. Grzybowskiej 30/1121, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000791143, NIP: 5272896438, REGON: 38364670000000, działający w porozumieniu z Organizatorem.
2. Płatności za pośrednictwem DotPay.pl mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione do posługiwania się danym instrumentem, w oparciu o który następuje realizacja płatności, w szczególności daną kartą płatniczą może posługiwać się wyłącznie jej uprawniony posiadacz. Wykryte przez DotPay.pl przypadki nadużyć będą zgłaszane bezpośrednio do właściwych wydziałów Policji.
3. Obsługujący płatności w Konkursie udostępnia Klientom odpowiedni formularz transakcji. Dane z formularza są automatycznie przekazywane do DotPay.pl
4. Uczestnik Konkursu, po zatwierdzeniu formularza transakcji i wybraniu formy płatności za pośrednictwem DotPay.pl, jest automatycznie przekierowywany na stronę internetową Partnera DotPay.pl  będącego bankiem, a w przypadku płatności w drodze przelewu tradycyjnego – na stronę internetową DotPay.pl
5. W celu dokonania płatności Uczestnik Konkursu powinien potwierdzić dokonanie płatności na stronach internetowych odpowiedniego Partnera DotPay.pl zgodnie z zasadami określonymi przez tego Partnera. W przypadku dokonywania jakichkolwiek zmian w formularzu płatności udostępnionym na tych stronach i automatycznie uzupełnionym przez DotPay.pl, płatność może nie zostać zrealizowana.
6. Reklamacje dotyczące płatności składane przez Uczestników Konkursu powinny być kierowane bezpośrednio do obsługującego płatności. Reklamacje obsługujący płatnośsci rozpatrzy w pierwszej kolejności we własnym zakresie. W przypadku ustalenia, że przyczyny reklamacji nie leżą po stronie obsługującego płatności, ten przekaże reklamację do DotPay.pl.

XIII. Postanowienia końcowe
1. W przypadku przełożenia, powtórzenia, unieważnienia meczu Rozgrywek Ekstraklasy, oraz w innych sytuacjach nieuwzględnionych w niniejszym Regulaminie, decyzję o tym, jak przyznawane są punkty i których klasyfikacji dotyczą, Organizator podejmie po wcześniejszym zapoznaniu się z decyzją organizatora Rozgrywek Ekstraklasy.
2. Uczestnik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że:
a) Uczestnik zobowiązany jest przestrzegać zasad związanych z rejestracją adresu email, rejestracją Klubu, zakładaniem Drużyny. W przypadku niedozwolonych operacji, które mogą skutkować przekroczeniem limitu piłkarzy z jednego klubu Rozgrywek Ekstraklasy lub dozwolonego budżetu, Uczestnik zobowiązany jest „sprzedać” piłkarza i „kupić” innego. Jeśli tego nie zrobi, do punktacji kolejki jego operacje w składzie nie zostaną uwzględnione, a punktować będzie skład z kolejki poprzedniej, z zastrzeżeniem zawartym w pkt III. 5 powyżej;
3. Organizator informuje, że zdarzenia niebędące częścią standardowego działania Konkursu, które powodują lub mogą powodować zakłócenie działania Konkursu, mogą mieć wpływ na jego przebieg. W takich sytuacjach decyzję o kontynuacji Konkursu podejmuje Organizator.
4. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie poprzez wysłanie oświadczenia o rezygnacji w formie pisemnej na adres Organizatora, jak również poprzez przekazanie Organizatorowi takiego oświadczenia drogą elektroniczną – przesłanie e-mail na adres: fantasy@ekstraklasa.org. Rezygnacja w przypadku Laureata powoduje utratę prawa do przyznanej Nagrody.
5. Organizator jest uprawniony do zmiany niniejszego Regulaminu w przypadku m.in. konieczności uwzględnienia zmian przepisów prawa, celem doprecyzowania postanowień budzących wątpliwości Uczestników lub lepszej ich ochrony, o ile nie spowoduje to pogorszenia warunków uczestnictwa w Konkursie i zmiany podstawowych zasad Konkursu. Zmiany w Regulaminie nie będą naruszać praw nabytych przez Uczestników. Informacja o zmianie niniejszego Regulaminu zostanie opublikowana na Stronie oraz zostanie przesłana e-mailem wszystkim Uczestnikom, którzy zgłosili swój udział w Konkursie przed dniem dokonania zmiany niniejszego Regulaminu oraz wyrazili zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
6. Uczestnicy zostaną powiadomieni o zmianach w niniejszym Regulaminie z wyprzedzeniem, umożliwiającym im zapoznanie się ze zamianami w niniejszym Regulaminie i ewentualne odstąpienie od udziału w Konkursie. W przypadku niezaakceptowania przez Uczestnika zmienionych postanowień niniejszego Regulaminu Uczestnik ma prawo odstąpić od udziału w Konkursie bez jakichkolwiek konsekwencji z tego tytułu.
7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
8. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 24 stycznia 2020 r. do dnia zakończenia Konkursu z zastrzeżeniem, że jego postanowienia – w odpowiednim zakresie – będą stosowane do przeprowadzenia ewentualnych postępowań reklamacyjnych.
9. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają praw Uczestników będących konsumentami wynikających z obowiązujących przepisów prawa, które stosuje się w pierwszej kolejności, przed postanowieniami niniejszego Regulaminu.