REGULAMIN KONKURSU „OFICJALNA FANTASY EKSTRAKLASA”

I. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Oficjalna Fantasy Ekstraklasa“ (dalej: „Konkurs") jest Ekstraklasa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (01-531), przy ul. Wybrzeże Gdyńskie 6D, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000239140, NIP: 525-233-62-16, numer REGON: 140160689, kapitał zakładowy: 1.000.000 zł (wpłacony w całości) – dalej: „Organizator”. Organizator prowadzi i zarządza piłkarskimi rozgrywkami ligowymi o Mistrzostwo Polski na najwyższym poziomie rywalizacji w piłkę nożną mężczyzn – rozgrywkami Ekstraklasy (dalej: „Rozgrywki Ekstraklasy”).
2. Konkurs będzie przeprowadzony na stronie internetowej (dalej: „Strona“), prowadzonej przez Organizatora pod adresem: fantasy.ekstraklasa.org, w dniach od 26. stycznia 2022 r. do 25. maja 2022 r.
3. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, jak również grą, w której wynik jest zależny od przypadku w żadnej z form przewidzianych w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
5. Organizator jest odpowiedzialny za przeprowadzenie Konkursu, udostępnianie Strony, na której przeprowadzany jest Konkurs, wyłonienie zwycięzców Konkursu oraz realizację Nagród na rzecz zwycięzców Konkursu.
6. Fundatorem nagród wymienionych w pkt VII pkt 5  jest Totalizator Sportowy z siedzibą przy ul. Targowej 25 w Warszawie.

II. Uczestnictwo w Konkursie
1. W Konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne, które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych (dalej: „Uczestnik”). Osoba niepełnoletnia musi posiadać pisemną zgodę na udział w Konkursie od opiekuna prawnego (np. rodzica), który odbierze Nagrodę w jej imieniu. W przypadku wygranej, niepełnoletni Uczestnik jest zobowiązany przedstawić taką zgodę Organizatorowi. Niewypełnienie tego obowiązku jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w Konkursie i ubiegania się o Nagrody.
2. Z udziału w Konkursie nie są wykluczeni pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin, tj. małżonkowie, rodzice i rodzeństwo, lecz osobom tym nie przysługuje prawo do Nagród, a ewentualne zajęcie przez nich miejsc premiowanych Nagrodami, nie będzie miało wpływu na uzyskanie prawa do Nagród dla innych Uczestników. W przypadku zajęcia miejsc premiowanych Nagrodami przez osoby, którym prawo do Nagród nie przysługuje, Nagroda za zajęcie tego miejsca przysługuje osobie następnej w kolejności.
3. Warunkami niezbędnymi do wzięcia udziału w Konkursie są:
a) podanie wymaganych w formularzu rejestracyjnym danych: adresu e-mail, który będzie loginem do konta na Stronie, hasła oraz powtórzenia hasła do loginu na Stronie,
b) podanie po aktywacji konta (dalej: „Konto”) – imienia, nazwiska i pseudonimu wybranego przez użytkownika,
c) oświadczenie Uczestnika podczas rejestracji, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem dotyczącym Konkursu.
4. Uczestnik dokonując rejestracji w Konkursie wyraża dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym Konkursu przez Organizatora w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu i wydaniem Nagród. Zgoda może być odwołana w każdym czasie.
5. Uczestnik dokonując rejestracji w Konkursie może wyrazić dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym Konkursu przez Organizatora w celu informowania w przyszłości o udostępnianiu w portalu Ekstraklasa.org podobnych konkursów, dotyczących Rozgrywek Ekstraklasy. Zgoda może być odwołana w każdym czasie.
6. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest wybór, na zasadach określonych poniżej, takiego wirtualnego zespołu piłkarzy, który będzie zdobywać najwięcej punktów w ramach Rozgrywek Ekstraklasy przez piętnaście kolejek rundy wiosennej sezonu 2021/2022. Konkurs startuje od 20. kolejki Rozgrywek Ekstraklasy w sezonie 2021/2022, a kończy się po 34. kolejce Rozgrywek Ekstraklasy w sezonie 2021/2022. Punkty są przyznawane za rzeczywiste osiągnięcia wybranych przez Uczestnika piłkarzy w trakcie Rozgrywek Ekstraklasy.     

III. Zgłoszenie Klubu
1. Uczestnik może przystąpić do Konkursu zarówno przed rozpoczęciem 20. kolejki sezonu 2021/2022 Rozgrywek Ekstraklasy, jak również w każdym momencie trwania Konkursu, o którym mowa w pkt. II. 6 powyżej.
2. Przystąpienie do Konkursu następuje poprzez przesłanie drogą elektroniczną prawidłowo wypełnionego, umieszczonego na Stronie, formularza zawierającego:
a) podanie nazwy swojego klubu (dalej: „Klub”), zawierającej minimum 3 znaki a maksymalnie 18 znaków w nazwie, widocznej w rankingach dostępnych dla wszystkich Uczestników Konkursu, oraz wybranie z listy klubów Ekstraklasy jednego, w którym Klub Uczestnika będzie sklasyfikowany w tzw. Lidze Klubowej, a także wybranie z listy województw jednego, w którym Klub Uczestnika będzie sklasyfikowany w tzw. Lidze Regionalnej;
b) imiona i nazwiska 15 piłkarzy wybranych przez niego z listy transferowej, stanowiących Klub;
c) imiona i nazwiska 11 piłkarzy drużyny (dalej: „Drużyna”) zgłoszonej do danej kolejki Rozgrywek Ekstraklasy, według zasad opisanych w pkt. IV niniejszego Regulaminu;
d) wskazanie na jednego z wybranych i zgłoszonych do danej kolejki piłkarzy jako kapitana Klubu/Drużyny i wicekapitana Klubu/Drużyny;
e) wskazanie jednej z dostępnych formacji, według której są ustawieni piłkarze z pkt. c) powyżej.
3. W celu umożliwienia Uczestnikom zakładania Klubów, Organizator opublikuje na Stronie listę transferową - listę piłkarzy będących do dyspozycji Uczestników, w której określona zostanie umowną wartość każdego piłkarza.
4. Uczestnik na podstawie listy transferowej „kupuje" 15 „prawdziwych" piłkarzy stanowiących jego Klub. „Zakup” piłkarzy następuje na podstawie „cen zakupu”. Organizator ustala ceny piłkarzy. Ceny te mogą podlegać zmianie (zmniejszeniu lub zwiększeniu) w trakcie trwania Konkursu, w zależności od liczby zdobywanych punktów. Zmian cen dokonuje Organizator.
5. Liczba wybranych przez Uczestnika piłkarzy z jednego klubu ligowego uczestniczącego w Rozgrywkach Ekstraklasy nie może przekroczyć trzech. Jeśli w trakcie trwania Konkursu na skutek zmiany barw klubowych przez piłkarza uczestniczącego w Rozgrywkach Ekstraklasy, dojdzie do sytuacji w której w Drużynie uczestnika znajdzie się więcej niż trzech piłkarzy jednego klubu uczestniczącego w Rozgrywkach Ekstraklasy, Uczestnik zobowiązany jest do dokonania transferów tak, aby nie naruszyć postanowienia niniejszego punktu.
6. Budżet Klubu Uczestnika w momencie dołączenia do Konkursu wynosi 30 mln zł. Budżet może ulegać zmianie, jeśli wartość posiadanych przez Klub piłkarzy ulega zmniejszeniu lub zwiększeniu.
7. Przy zgłaszaniu Klubu do Konkursu Uczestnik „kupuje": dwóch bramkarzy, pięciu obrońców, pięciu pomocników i trzech napastników (układ 2-5-5-3). Niniejszy Regulamin nie dopuszcza innego podziału na pozycje piłkarzy w ramach Klubu. Organizator określa w liście transferowej, który piłkarz jest bramkarzem, który obrońcą, który pomocnikiem, który napastnikiem.
8. Uczestnik może w czasie Rozgrywek, w terminach określonych na Stronie, dokonywać zmian w składzie wybranego przez niego Klubu poprzez „sprzedaż" i „kupno" piłkarzy według ich wartości pochodzącej z aktualnej listy transferowej, przy zachowaniu dostępnego „budżetu" z zachowaniem ograniczenia określonego w pkt. 5 powyżej i reguły układu piłkarzy określonej w pkt. 7 powyżej. Uczestnik może również między poszczególnymi kolejkami ligowymi Rozgrywek Ekstraklasy dokonać zmiany kapitana i wicekapitana Klubu/Drużyny.
9. Organizator dokonuje zmian w liście transferowej w trakcie sezonu Rozgrywek Ekstraklasy. Organizator zapewnia Uczestnikom korzystanie z aktualnej listy transferowej przy wybieraniu składu Klubu/Drużyny przed każdą kolejką Rozgrywek Ekstraklasy. Zmiany w liście transferowej dotyczą wprowadzenia nowych piłkarzy.
10. Po zakończeniu Konkursu Organizator automatycznie zachowa konta i nazwy Klubów zgłoszone w trakcie Konkursu na kolejne przyszłe edycje Konkursu, chyba że Użytkownik zadecyduje o ich usunięciu.
11. Uczestnik może założyć w Konkursie 5 Klubów, wszystkie tylko i wyłącznie na jednym loginie.

IV. Zgłaszanie składów Drużyny przed kolejkami
1. Konkurs obejmuje piętnaście kolejek rundy wiosennej sezonu 2021/2022 Rozgrywek Ekstraklasy, począwszy od 20. kolejki.
2. Spośród 15 piłkarzy "kupionych" przez siebie do Klubu uczestnicy Konkursu wybierają 11-osobową Drużynę, którą zgłaszają do udziału w danej Kolejce rundy wiosennej Rozgrywek Ekstraklasy.
3. Do momentu każdorazowo określonego przez Organizatora na Stronie jako zamknięcie danej kolejki Rozgrywek Ekstraklasy Uczestnik może dowolnie kształtować i zmieniać układ piłkarzy w Drużynie zgłoszonej do udziału w danej kolejce, jak również dokonywać transferów, to jest „kupować" i „sprzedawać" piłkarzy w ramach swojego Klubu czy zgłoszonej Drużyny przy zachowaniu „budżetu" określonego w pkt. III. 6 powyżej, z zachowaniem ograniczenia określonego w pkt. III. 5 powyżej.
4. W przypadku niedokonania przez Uczestnika żadnych zmian w składzie Drużyny w terminie przewidzianym na zgłaszanie Drużyn do danej kolejki Rozgrywek Ekstraklasy, Organizator uznaje Drużynę za zgłoszoną przez Uczestnika do udziału w danej kolejce w składzie zgłoszonym przez niego w kolejce poprzedniej, z zastrzeżeniem pkt. III. 5 powyżej.

V. Punktacja
1. „Kupieni" przez Uczestników piłkarze faktycznie rozgrywają spotkania w Rozgrywkach Ekstraklasy, w swoich prawdziwych klubach i za swoją grę otrzymują bądź tracą punkty. Liczba punktów uzyskanych przez Uczestnika Konkursu odpowiada sumie punktów uzyskanych przez piłkarzy podstawowej jedenastki, których wybrał do swojej Drużyny, a także piłkarzy rezerwowych, z zastrzeżeniem pkt. V. 2. i V. 3 poniżej.
2. Pierwszeństwo w zastąpieniu piłkarza ze składu podstawowego będzie miał piłkarz rezerwowy o najniższym numerze LP, czyli liczbie porządkowej widocznej obok piłkarza rezerwowego, nie wliczając w to bramkarza, którego może zastąpić tylko rezerwowy bramkarz. Przy zastępowaniu piłkarzy ze składu podstawowego rezerwowymi, obowiązują dopuszczalne ustawienia w Konkursie: 1-3-4-3, 1-3-5-2, 1-4-3-3, 1-4-4-2, 1-4-5-1, 1-5-3-2, 1-5-4-1, gdzie pierwsza cyfra oznacza liczbę bramkarzy, druga liczbę obrońców, trzecia liczbę pomocników, czwarta liczbę napastników.
3. Może się zdarzyć, że rezerwowy o najniższym numerze LP nie będzie miał pierwszeństwa w zastępowaniu niegrającego piłkarza ze składu podstawowego, np. Drużyna gra ustawieniem 1-3-4-3, pierwszym rezerwowym jest pomocnik, a w kolejce nie zagra jeden z trzech obrońców. Wówczas do składu wchodzi pierwszy rezerwowy obrońca, gdyż w zespole według obowiązujących ustawień (1-3-4-3, 1-3-5-2, 1-4-3-3, 1-4-4-2, 1-4-5-1, 1-5-3-2, 1-5-4-1) musi być co najmniej 3 (trzech) obrońców i co najmniej 1 (jeden) napastnik. Gdyby w przykładzie powyżej rezerwowy z najniższym LP wszedł do składu, Klub grałby ustawieniem 1-2-5-3, a takiego ustawienia w Konkursie nie ma.
4. Piłkarz otrzymuje punkty za:
a) udział w meczu - dla zawodników występujących w pierwszym składzie Drużyny po 2 pkt., dla zawodników wchodzących z ławki po 1 pkt.
b) bramki - napastnicy: 4 punkty za każdą zdobytą bramkę, pomocnicy: 5 punktów za każdą zdobytą bramkę, obrońcy: 6 punktów za każdą zdobytą bramkę, bramkarze: 8 punktów za każdą zdobytą bramkę,
c) asysty - napastnicy i pomocnicy: 3 punkt za asystę, obrońcy: 4 punkty za asystę, bramkarze: 6 punktów za asystę; o asystach w Konkursie decyduje tylko i wyłącznie Organizator,
d) asysty LOTTO – wszyscy zawodnicy: 2 punkty za asystę LOTTO, o asystach LOTTO w Konkursie decyduje tylko i wyłącznie Organizator,
- przy bramce samobójczej - dla piłkarza, po którego strzale, dośrodkowaniu, podaniu, zawodnik drużyny przeciwnej podczas interwencji strzeli bramkę samobójczą;
- jeśli po strzale pierwszego zawodnika piłkę odbije bramkarz, a drugi z zawodników wykaże się refleksem i strzeli gola po dobitce;
- jeśli po strzale pierwszego zawodnika piłka odbije się od słupka lub poprzeczki, a drugi z zawodników wykaże się refleksem i strzeli gola po dobitce;
- jeśli po zagraniu pierwszego zawodnika, drugi zawodnik trafi piłką w słupek lub poprzeczkę, a następnie ten sam zawodnik (drugi zawodnik) dobije swój strzał;
- jeśli po zagraniu pierwszego zawodnika, drugi zawodnik, który zdobędzie bramkę, uzyska ją „na raty”, tzn. jeśli po strzale bramkarz lub inny zawodnik drużyny przeciwnej (np. obrońca na linii bramkowej) odbije piłkę, a strzelec gola trafi do bramki po dobitce.
d) występ w meczu bez straconej bramki - obrońcy i bramkarze po 3 pkt., pomocnicy 1 pkt; warunkiem uzyskania premii za czyste konto jest rozegranie co najmniej 60 minut i wygrana klubu ligowego do zera lub bezbramkowy remis; liczba minut spędzonych na boisku jest określana przez Organizatora,
e) obronę rzutu karnego: 4 pkt; punktów nie przyznaje się, jeżeli wykonawca rzutu karnego nie trafił w światło bramki, z zastrzeżeniem, że:
- jeśli po strzale piłkę odbije bramkarz, ale wykonawca wykaże się refleksem i strzeli bramkę, to: bramkarz otrzymuje punkty za obronę rzutu karnego (4 punkty), a wykonawca rzutu karnego minus 3 punkty za niewykorzystanie karnego; dodatkowo bramkarz traci punkty za wpuszczenie gola z dobitki a strzelający zyskuje punkty za strzelonego gola,
- jeśli po strzale z rzutu karnego piłkę odbije bramkarz, a jeden z zawodników wykaże się refleksem i strzeli bramkę, to egzekutor karnego otrzymuje minus 3 pkt., bramkarz plus 4 pkt za obronę karnego, ale traci punkty za straconą bramkę, a piłkarz, który wykazał się refleksem, tyle punktów, ile otrzymuje zawodnik za bramkę, grający na danej pozycji,
- jeśli po strzale z rzutu karnego piłka odbije się od słupka, a jeden z zawodników wykaże się refleksem i strzeli bramkę, to egzekutor karnego otrzymuje minus 3 pkt., a piłkarz, który wykazał się refleksem - tyle punktów, ile otrzymuje zawodnik za bramkę, grający na danej pozycji,
f) wygranie meczu - piłkarz, którego zespół wygra mecz, otrzymuje 1 pkt.,
g) wywalczenie rzutu karnego - bramkarz, obrońca, pomocnicy i napastnicy – 2 pkt. Wywalczenie rzutu karnego jest wtedy, kiedy zawodnik zostanie sfaulowany w polu karnym przez zawodnika drużyny przeciwnej,
h) tytuł „Największy InStat Index” – 1 pkt; w przypadku, gdy dwóch lub więcej piłkarzy będzie miało największy współczynnik InStat Index, wszyscy otrzymują punkty.
i) Obrona przez bramkarza każdych 4 strzałów w meczu (liczonych na podstawie oficjalnych statystyk Organizatora rozgrywek): 1 punkt dla bramkarza. Np. gdy bramkarz obroni w meczu 8 strzałów, to do punktacji Konkursu otrzymuje dodatkowe 2 punkty.
5. Piłkarz traci punkty za:
a) stratę bramki - tylko bramkarze i obrońcy - po minus 1 pkt. za każdą straconą bramkę z wyłączeniem pierwszej; dotyczy to tylko piłkarzy przebywających na boisku w momencie utraty gola (zasada ta nie dotyczy obrońców i bramkarzy, którzy zeszli z boiska w wyniku wykluczenia - czerwona kartka bądź dwie żółte; w tym wypadku piłkarze ci nadal tracą punkty za stracone bramki),
b) żółtą kartkę - minus 1 pkt,
c) czerwoną kartkę - minus 3 pkt. - gdy w meczu zawodnik dostanie dwie żółte kartki i w konsekwencji czerwoną, również otrzymuje w Konkursie minus 3 pkt. - gdy w meczu zawodnik dostanie żółtą kartkę, a potem od razu czerwoną, także otrzymuje w Konkursie minus 3 pkt.,
d) niewykorzystany rzut karny - minus 3 pkt.,
e) bramkę samobójczą - minus 3 pkt.,
f) spowodowanie rzutu karnego (np. ręka w polu karnym, faul w polu karnym) - minus 2 pkt.
6. Piłkarz wybrany przez Uczestnika jako kapitan zgłoszonej do danej kolejki Rozgrywek Ekstraklasy Drużyny zdobywa, jak również traci punkty w wymiarze podwójnym w stosunku do punktacji przedstawionej w pkt. 4 i 5 powyżej. W przypadku, gdy w kolejce Rozgrywek Ekstraklasy nie zagra kapitan Klubu/Drużyny, jego funkcję przejmuje wicekapitan Klubu/Drużyny, który także punktuje podwójnie. Jeśli w meczu nie zagra ani kapitan, ani wicekapitan, piłkarze rezerwowi wchodzący w ich miejsce nie punktują podwójnie.
7. Po każdej kolejce Rozgrywek Ekstraklasy Uczestnik może w swojej drużynie „sprzedawać” i „kupować” piłkarzy. Pierwsze dwa transfery (transfer rozumiany jest jako wymiana jednego piłkarza z drużyny na innego z listy transferowej) są za darmo, tzn. z konta punktowego najbliższej kolejki Rozgrywek Ekstraklasy nie zostanie odjęta prowizja. Wymieniając jednak kolejnego piłkarza (trzeciego, czwartego itd.), Uczestnik zapłaci prowizję za transfer - ta prowizja to minus 3 punkty za każdy nadwymiarowy transfer. Zasada ta nie obowiązuje przed pierwszą kolejką Rozgrywek Ekstraklasy, przed którą Uczestnik przystępuje do Konkursu.
8. Raz w trakcie edycji Konkursu Uczestnik posiadający wersję Premium, może skorzystać z tzw. Dzikiej karty. Dzika karta uprawnia do przeprowadzanie nielimitowanej liczby transferów bez ponoszenia prowizji.
9. W trakcie edycji konkursu dostępne są dla menedżerów dodatkowe aktywności.
a) Uruchomienie aktywności Kapitanów dwóch powoduje, że do dorobku naszej drużyny będą się liczyć podwójne punkty kapitana i wicekapitana. W trakcie edycji konkursu może to zostać użyte tylko raz.
b) Uruchomienie aktywności Ławka punktuje powoduje, że do punktacji naszej drużyny będą się liczyć zdobycze punktowe wszystkich piłkarzy - tych ze składu podstawowego i tych ze składu rezerwowego. W trakcie edycji konkursu może to zostać użyte tylko raz.
c) Aktywności nie możemy łączyć. W jednej kolejce nie może był jednocześnie użyte Kapitanów dwóch i Ławka punktuje.
d) Aktywności nie możemy też łączyć z Dziką kartą. Jeśli w danej kolejce wykorzystaliśmy Dziką kartę, to już nie uruchomimy ani Kapitanów dwóch, ani Ławka punktuje.
10. Punkty są przyznawane na podstawie statystyk piłkarskich publikowanych przez Organizatora. Statystyki te są weryfikowane i mogą ulec zmianie w trakcie i po danej kolejce Rozgrywek Ekstraklasy. Dla potrzeb Konkursu punktacja umieszczona na Stronie jest ostateczna, z zastrzeżeniem prawa do złożenia reklamacji. O bramkach i asystach w Konkursie decyduje tylko i wyłącznie Organizator. Statystyki Organizatora są dostępne na stronie ekstraklasa.org.

VI. Klasyfikacje
1. Klasyfikacja generalna – obejmuje wszystkie Drużyny zgłoszone do Konkursu i przedstawia łączną liczbę zdobytych punktów w Konkursie. Zwycięzcą Konkursu zostaje Uczestnik, którego Klub zdobędzie największą łączną liczbę punktów zdobytych przez jego piłkarzy w Rozgrywkach Ekstraklasy w czasie piętnastu kolejek rundy wiosennej sezonu 2021/2022, począwszy od 20. kolejki.
2. Klasyfikacja kolejki - obejmuje drużyny zgłoszone do danej kolejki Rozgrywek Ekstraklasy i przedstawia zdobyte punkty przez Drużyny w danej kolejce ligowej (kolejka oznacza przy tym zestawienie meczów piłkarskich odpowiadające terminarzowo kolejce spotkań w Rozgrywkach Ekstraklasy).
3. Klasyfikacja miesiąca (LOTTO Manager Miesiąca) – obejmuje punkty Drużyn ze wszystkich kolejek Rozgrywek Ekstraklasy danego miesiąca. Kolejka „należy” do miesiąca, w którym rozpoczął się pierwszy mecz danej kolejki. Zwycięzcą LOTTO Manager Miesiąca zostaje uczestnik, którego Klub zdobędzie największą łączną liczbę punktów.
4. Ligi prywatne – każdy Uczestnik Konkursu może założyć lub dołączyć do ligi prywatnej. W Konkursie istnieją dwa rodzaje lig prywatnych: klasyczne i head-to-head. W lidze klasycznej zespoły tworzą ranking, w którym o kolejności w tabeli decyduje liczba punktów w całym Konkursie. Do ligi klasycznej można dołączyć w dowolnym momencie w trakcie edycji Konkursu. Drużyny biorące udział w lidze head-to-head utworzą do końca edycji Konkursu zestawy par. Za zwycięstwo w bezpośrednim starciu przyznaje się 3 punkty, za remis 1 pkt. Czas na założenie ligi prywatnej, a także dołączenie do niej, jest tylko do momentu rozpoczęcia pierwszej kolejki Rozgrywek Ekstraklasy danej edycji Konkursu. Administratorem ligi prywatnej jest Uczestnik, który daną ligę prywatną założył. Jedna Drużyna może dołączyć do 10 innych lig prywatnych (wersja Premium) lub 1 ligi prywatnej (wersja zwykła).
5. Klasyfikacja lig prywatnych – punktami danej ligi prywatnej w klasyfikacji lig prywatnych jest suma punktów piętnastu najlepszych drużyn danej ligi prywatnej.
6. Klasyfikacja klubowa – obejmuje kluby, których Uczestnicy podczas rejestracji wybrali spośród 18 klubów uczestniczących w Rozgrywkach Ekstraklasy.
7. Klasyfikacja regionalna – obejmuje kluby, których Uczestnicy podczas rejestracji wybrali spośród 16 województw.
8. Młoda Ekstraklasa - obejmuje punkty Drużyn ze wszystkich kolejek Rozgrywek Ekstraklasy, zdobyte tylko i wyłącznie przez zawodników młodzieżowych. Młodzieżowcy są oznaczeni w Serwisie literką (M).
9. W przypadku gdy dwóch lub więcej Uczestników zdobyło tę samą liczbę punktów, wtedy o kolejności we wszystkich klasyfikacjach konkursowych decyduje największa liczba punktów zdobyta w pojedynczej kolejce Rozgrywek Ekstraklasy, ze wszystkich rozegranych w danym rankingu. W przypadku, gdy i tu liczba punktów jest jednakowa, to o kolejności w rankingu decyduje tzw. reguła pierwszeństwa, czyli kolejność zgłoszenia Drużyny (im wcześniej, tym wyższa pozycja). Zgłoszenie Drużyny następuje po przyjęciu przez system prawidłowo wypełnionego formularza wyboru 15 piłkarzy, kapitana i jego zastępcy, a na końcu zapisania składu.

VII. Nagrody
1. Nagrodami w Konkursie (dalej: „Nagrody) są:
- dla zwycięzcy Konkursu, to jest Uczestnika, którego Klub zdobył na koniec konkursu tj. do 24.05.2022 r. największą łączną liczbę punktów w Konkursie zgodnie z niniejszym Regulaminem: Hulajnoga elektryczna Bird One oraz pojedyncze zaproszenie na Galę Ekstraklasy o wartości 6000,00 złotych brutto,
- za zajęcie 2-go miejsca: Playstation 5 o wartości 3500,00 złotych brutto,
- za zajęcie 3-go miejsca: Beats Solo Pro o wartości 1000,00 złotych brutto,
- za zajęcie 4-go miejsca: torba sportowa Adidas o wartości 200,00 złotych brutto,
- za zajęcie 5-go miejsca: torba sportowa Adidas o wartości 200,00 złotych brutto.
Łączna wartość nagród w klasyfikacji Generalnej wynosi 10900,00 złotych brutto.
2. Nagrodami dla trzech najlepszych menedżerów w LOTTO CUP są:
- za zajęcie 1-go miejsca: Football Manager, gra FIFA oraz zostaw gadżetów wybranego klubu PKO BP Ekstraklasy o wartości 600 złotych brutto;
- za zajęcie 2-go miejsca: gra FIFA oraz zostaw gadżetów wybranego klubu PKO BP Ekstraklasy o wartości 400 złotych brutto;
- za zajęcie 3-go miejsca: Football Manager o wartości 200 złotych brutto;
Łączna wartość nagród w klasyfikacji LOTTO Cup wynosi 1200 złotych brutto.
3. Nagrodą za zajęcie 1-go miejsca w klasyfikacji klubowej jest oficjalna koszulka meczowa danego klubu o wartości 300,00 zł brutto. Jedna osoba może otrzymać tylko jedną koszulkę meczową. W przypadku wygranej w dwóch ligach klubowych, laureat decyduje, którą koszulkę chce otrzymać, a pozostałe nagrody przypadają kolejnym Uczestnikom klasyfikacji klubowych,
4. Nagrodą za zajęcie 1-go miejsca w klasyfikacji Młodej Ekstraklasy jest oficjalna piłka meczowa o wartości 600,00 zł brutto.
5. Nagrodami w  klasyfikacji LOTTO Manager Miesiąca (lutego, marca, kwietnia, maja) są:
- za zajęcie 1-go miejsca: oficjalna piłka meczowa o wartości 600 zł brutto oraz koszulka wybranego klubu PKO BP Ekstraklasy o wartości 300 zł brutto. W sumie wartość nagrody wynosi 900 zł brutto.
- za zajęcie 2-go i 3-go miejsca: koszulka wybranego klubu PKO BP Ekstraklasy o wartości 300 zł brutto
Nagrody rzeczowe zostaną przekazane laureatom przez Ekstraklasę S.A.
Nagroda nie podlega wymianie na odpowiadającą jej wartość pieniężną
6. Wygrane Nagrody uzyskane w Konkursie podlegają opodatkowaniu zgodnie z treścią ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1509, z późn. zm.); dalej: „ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych”). Organizator informuje, że obowiązek zapłaty podatku dochodowego w zryczałtowanej wysokości 10 % wartości Nagrody powstaje w przypadku gdy wartość Nagrody przekracza kwotę 2000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100). Kwotę potrąconego podatku od Nagrody Organizator odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego w wykonaniu obowiązku z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nagroda będzie przekazana po wcześniejszym podpisaniu przez zwycięzcę/laureata Konkursu (dalej: „Laureat”) oświadczenia o przekazaniu Nagrody finansowej na poczet 10% podatku od osób fizycznych.
7. W czasie trwania Konkursu mogą pojawić się dodatkowe informacje o Nagrodach. Każdorazowo będą one zawierały również informacje, których rankingów dotyczą.

VIII. Zasady przyznawania Nagród
1. Organizator jest zobowiązany do weryfikacji danych osobowych Laureatów oraz wydania Nagród Laureatom.
2. Organizator weryfikuje wyniki Konkursu i publikuje na Stronie listę Laureatów obejmującą następujące dane: imię, nazwisko i nazwa Klubu, w ciągu 14 dni roboczych po zakończeniu Konkursu. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę, w przypadku wygrania Nagrody w Konkursie, na publikację swojego imienia i nazwiska na Stronie wraz z informacją o Nagrodzie.
3. Po weryfikacji wyników zgodnie z pkt. 1 i 2 powyżej, w ciągu 30 dni roboczych od opublikowania Laureatów, Organizator prześle Laureatom wiadomość pocztą e-mail, w której zostaną poproszeni o przesłanie swoich danych, tj. imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer telefonu celem ułatwienia kontaktu. Uczestnik jest zobowiązany w ciągu 14 dni roboczych od dnia otrzymania wiadomości e-mail wysłać wskazane powyżej dane Organizatorowi na adres e-mail Organizatora, z którego przesłana została wiadomość informująca o zwycięstwie.
4. Szczegóły dotyczące przekazania Nagród Laureatom, w tym sposób, miejsce i termin wydania Nagród, zostaną uzgodnione z Laureatem, przy czym przekazanie Nagrody nastąpi najpóźniej w terminie 60 dni kalendarzowych od dnia poinformowania Laureata o wygranej w Konkursie.
5. Podanie przez Uczestnika nieprawidłowych danych lub zmiana danych uniemożliwiająca odszukanie Uczestnika, któremu przyznano Nagrodę może skutkować wykluczeniem danego Uczestnik z Konkursu. W przypadku zmiany danych, Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Organizatora o tym fakcie poprzez np. wysłanie wiadomości na adres e-mail wskazany przez Organizatora.
6. W przypadku nieprzesłania przez Uczestnika Konkursu danych wskazanych w pkt. 3 powyżej w wymaganym terminie – Uczestnik traci prawo do Nagrody.
7. Laureat nie jest uprawniony do przenoszenia praw do Nagrody na osoby trzecie.

IX. Zasady przetwarzania danych
1. Administratorem danych osobowych gromadzonych w ramach serwisu Fantasy Ekstraklasa jest Ekstraklasa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (01-531), przy ul. Wybrzeże Gdyńskie 6D, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000239140, NIP: 525-233-62-16, numer REGON: 140160689.
2. Twoje prawa. Podanie danych jest dobrowolne, a osobie podającej dane przysługuje prawo dostępu do danych, prawo sprostowania danych, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo usunięcia danych, wyrażenie sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo złożenia skargi do organu nadzorczego ochrony danych osobowych. W zakresie, w jakim ww. dane są przetwarzane w celu realizacji usług świadczonych przez Administratora na Stronie (Regulamin) lub są przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje także prawo do przenoszenia danych.
3. Cele i podstawy prawne przetwarzania. Dane osobowe podane w formularzu rejestracji do Strony lub podczas ich edycji oraz zebrane informacje o aktywności na Stronie przetwarzane są w celu udziału w Konkursie i innych konkursach organizowanych w ramach Serwisu, rozliczenia konkursów i wydania nagród - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów); w celach marketingowych i promocyjnych rozgrywek Ekstraklasy - podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych, polegający na marketingu bezpośrednim) oraz w celach marketingowych i promocyjnych klubów uczestniczących w rozgrywkach Ekstraklasy oraz partnerów biznesowych Ekstraklasy S.A., jeżeli Użytkownik wyraził na to zgodę - podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów).
4. Szczegółowe informacje znajdziesz w Polityce prywatności.

X. Kontakt
1. Kontakt z Organizatorem jest możliwy w formie pisemnej: Ekstraklasa, ul. Wybrzeże Gdyńskie 6D, 01-531 Warszawa, bądź w formie elektronicznej: fantasy@ekstraklasa.org.

XI. Postępowanie reklamacyjne
1. Każdy Uczestnik może złożyć u Organizatora reklamację w związku z Konkursem.
2. Reklamacje można składać w formie pisemnej na adres Organizatora: Ekstraklasa, ul. Wybrzeże Gdyńkie 6D, 01-531 Warszawa, z podaniem korespondencyjnego adresu zwrotnego, na który zostanie przesłana odpowiedź lub w formie elektronicznej na adres e-mail: fantasy@ekstraklasa.org.
3. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko oraz adres do korespondencji osoby zgłaszającej reklamację, jak również dokładny opis powodu reklamacji oraz zgłaszanego żądania
4. Reklamacje można składać przez cały czas trwania Konkursu oraz nie później niż do 14 dni roboczych po opublikowaniu listy Laureatów. O zachowaniu terminu złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego, data nadania przesyłki kurierskiej zawierającej reklamację lub data zarejestrowania wpływu na serwer wiadomości e-mail zawierającej w swej treści reklamację.
5. Organizator rozpatrzy reklamację w ciągu 7 dni roboczych od daty jej otrzymania. O rozpatrzeniu reklamacji Organizator poinformuje Uczestnika, który złożył reklamację w formie pisemnej, listem poleconym nadanym na adres zwrotny Uczestnika niezwłocznie po jej rozpatrzeniu oraz dodatkowo drogą elektroniczną. Dla reklamacji złożonych w formie elektronicznej odpowiedź zostanie przesłana w formie elektronicznej.
6. Uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego przed miejscowo właściwym sądem powszechnym.

XII. Zasady dokonywania płatności przez Uczestników Konkursu za pośrednictwem systemu DotPay.pl
1. Płatności w Konkursie będą przyjmowane przez Gameweek Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-863), przy ul. Grzybowskiej 30/1121, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000791143, NIP: 5272896438, REGON: 38364670000000, działający w porozumieniu z Organizatorem.
2. Płatności za pośrednictwem DotPay.pl mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione do posługiwania się danym instrumentem, w oparciu o który następuje realizacja płatności, w szczególności daną kartą płatniczą może posługiwać się wyłącznie jej uprawniony posiadacz. Wykryte przez DotPay.pl przypadki nadużyć będą zgłaszane bezpośrednio do właściwych wydziałów Policji.
3. Obsługujący płatności w Konkursie udostępnia Klientom odpowiedni formularz transakcji. Dane z formularza są automatycznie przekazywane do DotPay.pl
4. Uczestnik Konkursu, po zatwierdzeniu formularza transakcji i wybraniu formy płatności za pośrednictwem DotPay.pl, jest automatycznie przekierowywany na stronę internetową Partnera DotPay.pl będącego bankiem, a w przypadku płatności w drodze przelewu tradycyjnego – na stronę internetową DotPay.pl
5. W celu dokonania płatności Uczestnik Konkursu powinien potwierdzić dokonanie płatności na stronach internetowych odpowiedniego Partnera DotPay.pl zgodnie z zasadami określonymi przez tego Partnera. W przypadku dokonywania jakichkolwiek zmian w formularzu płatności udostępnionym na tych stronach i automatycznie uzupełnionym przez DotPay.pl, płatność może nie zostać zrealizowana.
6. Reklamacje dotyczące płatności składane przez Uczestników Konkursu powinny być kierowane bezpośrednio do obsługującego płatności. Reklamacje obsługujący płatnośsci rozpatrzy w pierwszej kolejności we własnym zakresie. W przypadku ustalenia, że przyczyny reklamacji nie leżą po stronie obsługującego płatności, ten przekaże reklamację do DotPay.pl.

XIII. Postanowienia końcowe
1. W przypadku przełożenia, powtórzenia, unieważnienia meczu Rozgrywek Ekstraklasy, oraz w innych sytuacjach nieuwzględnionych w niniejszym Regulaminie, decyzję o tym, jak przyznawane są punkty i których klasyfikacji dotyczą, Organizator podejmie po wcześniejszym zapoznaniu się z decyzją organizatora Rozgrywek Ekstraklasy.
2. Uczestnik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że:
a) uczestnik zobowiązany jest przestrzegać zasad związanych z rejestracją adresu email, rejestracją Klubu, zakładaniem Drużyny. W przypadku niedozwolonych operacji, które mogą skutkować przekroczeniem limitu piłkarzy z jednego klubu Rozgrywek Ekstraklasy lub dozwolonego budżetu, Uczestnik zobowiązany jest „sprzedać” piłkarza i „kupić” innego. Jeśli tego nie zrobi, do punktacji kolejki jego operacje w składzie nie zostaną uwzględnione, a punktować będzie skład z kolejki poprzedniej, z zastrzeżeniem zawartym w pkt III. 5 powyżej;
b) z uwagi na panującą w Polsce i na świecie pandemię, może się zdarzyć, że liczba meczów w danej kolejce konkursowej będzie się różnić od faktycznego zestawu par kolejki w PKO BP Ekstraklasie. W takich sytuacjach Organizator ze stosownym wyprzedzeniem w sposób wyraźny poinformuje na Stronie o meczach "należących" do danej kolejki konkursowej. W przypadku, gdy w jednej kolejce - według zestawu par ogłoszonego przez Organizatora - jeden klub rozgrywa dwa mecze, wówczas występujący w nich zawodnicy zdobywają punkty z obydwu meczów. W przypadku, gdy w jednej kolejce - według zestawu par ogłoszonego przez Organizatora - jeden klub nie rozgrywa żadnego meczu, wówczas zawodnicy tego klubu w tej kolejce nie punktują.
3. Organizator informuje, że zdarzenia niebędące częścią standardowego działania Konkursu, które powodują lub mogą powodować zakłócenie działania Konkursu, mogą mieć wpływ na jego przebieg. W takich sytuacjach decyzję o kontynuacji Konkursu podejmuje Organizator.
4. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie poprzez wysłanie oświadczenia o rezygnacji w formie pisemnej na adres Organizatora, jak również poprzez przekazanie Organizatorowi takiego oświadczenia drogą elektroniczną – przesłanie e-mail na adres: fantasy@ekstraklasa.org. Rezygnacja w przypadku Laureata powoduje utratę prawa do przyznanej Nagrody.
5. Organizator jest uprawniony do zmiany niniejszego Regulaminu w przypadku m.in. konieczności uwzględnienia zmian przepisów prawa, celem doprecyzowania postanowień budzących wątpliwości Uczestników lub lepszej ich ochrony, o ile nie spowoduje to pogorszenia warunków uczestnictwa w Konkursie i zmiany podstawowych zasad Konkursu. Zmiany w Regulaminie nie będą naruszać praw nabytych przez Uczestników. Informacja o zmianie niniejszego Regulaminu zostanie opublikowana na Stronie oraz zostanie przesłana e-mailem wszystkim Uczestnikom, którzy zgłosili swój udział w Konkursie przed dniem dokonania zmiany niniejszego Regulaminu oraz wyrazili zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
6. Uczestnicy zostaną powiadomieni o zmianach w niniejszym Regulaminie z wyprzedzeniem, umożliwiającym im zapoznanie się ze zamianami w niniejszym Regulaminie i ewentualne odstąpienie od udziału w Konkursie. W przypadku niezaakceptowania przez Uczestnika zmienionych postanowień niniejszego Regulaminu Uczestnik ma prawo odstąpić od udziału w Konkursie bez jakichkolwiek konsekwencji z tego tytułu.
7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
8. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 26 lutego 2022 r. do dnia zakończenia Konkursu z zastrzeżeniem, że jego postanowienia – w odpowiednim zakresie – będą stosowane do przeprowadzenia ewentualnych postępowań reklamacyjnych.
9. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają praw Uczestników będących konsumentami wynikających z obowiązujących przepisów prawa, które stosuje się w pierwszej kolejności, przed postanowieniami niniejszego Regulaminu.

Regulamin „Klasyfikacja Sezonu”
1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin) określa ogólne zasady funkcjonowania klasyfikacji specjalnej (dalej: Klasyfikacja Sezonu) dostępnej w konkursie Fantasy Ekstraklasa (dalej: Konkurs).
2. Organizatorem Konkursu jest Ekstraklasa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (01-531) przy ul. Wybrzeże Gdyńskie 6D.
3. Regulamin stanowi załącznik nr 1 Regulaminu Fantasy Ekstraklasa.
4. W Klasyfikacji Sezonu mogą wziąć udział osoby fizyczne, które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz są pełnoletnie (dalej: „Uczestnik”). Niewypełnienie tego obowiązku jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w Konkursie i ubiegania się o Nagrody. Dodatkowo, aby wziąć udział w Klasyfikacji Sezonu należy posiadać konto Premium w serwisie Fantasy.ekstraklasa.org
5. Ogólne zasady uczestnictwa w Konkursie zostały opisane w Regulaminie Fantasy Ekstraklasa
6. Fundatorem nagród w Klasyfikacji Sezonu jest Ekstraklasa S.A. z siedzibą przy ul. Wybrzeże Gdyńskie 6D, 01-531 Warszawa.
7. Do Klasyfikacji Sezonu Uczestnik może dołączyć przez całą rundę jesiennej oraz do określonego czasu w rundzie wiosennej. Termin zamknięcia dołączania do Klasyfikacji sezonu zostanie określony w edycji wiosennej i będzie w sposób wyraźny podany na Stronie.
8. Klasyfikacja sezonu (dostępna dla Uczestników posiadających wersję Premium) – obejmie te Drużyny zgłoszone do Konkursu przez Uczestników, którzy w trakcie edycji jesiennej konkursu i edycji wiosennej Konkursu skorzystały z wersji Premium. Zwycięzcą tej klasyfikacji zostaje Uczestnik, którego Klub zdobędzie największą łączną liczbę punktów zdobytych przez jego piłkarzy w Rozgrywkach Ekstraklasy w czasie wszystkich kolejek sezonu 2021/22.
9. Uczestnik biorący udział w Konkursie, do Klasyfikacji sezonu dołączany jest automatycznie po wykupieniu konta Premium w serwisie https://fantasy.ekstraklasa.org/ .
10. Zwycięzcą Klasyfikacji Sezonu zostaje uczestnik, którego Klub zdobędzie największą łączną liczbę punktów przez wszystkie kolejki sezonu 2021/22.
11. W przypadku gdy dwóch lub więcej uczestników zdobyło tę samą liczbę punktów, wtedy o kolejności w Klasyfikacji Sezonu decydują:
- największa liczba punktów zdobyta w pojedynczej kolejce Konkursu ze wszystkich rozegranych rund trwającej edycji - jesienią (1-19), wiosną (20-34),
- w przypadku, gdy i tu liczba punktów jest jednakowa, to o kolejności w rankingu decyduje kryterium pierwszeństwa, czyli kolejność zgłoszenia Drużyn do bieżącej edycji, czyli im wcześniej, tym wyższa pozycja.
12. Nagrody główne w Klasyfikacji Sezonu:
- 1. miejsce: zegarek Aztorin, podwójne weście na Galę Ekstraklasy, Football Manager oraz FIFA o wartości ok. 1800,00 zł brutto,
- 2. miejsce: oficjalna piłka meczowa, pojedyncze wejście na Galę Ekstraklasy, Football Manager o wartości ok 800,00 zł brutto,
- 3. miejsce: oficjalna piłka meczowa, Football Manager o wartości ok. 800,00 zł brutto
13. Nagrody rzeczowe dla najlepszych 3 Uczestników Klasyfikacji Sezonu po wszystkich 34. kolejkach łącznie (1-34), zostaną przekazane laureatom przez Ekstraklasę S.A. w terminie 60 dni od zakończenia rozgrywek Ekstraklasy;
14. Informacja o przyznaniu nagrody zostanie wysłana do Uczestnika drogą elektroniczną za pośrednictwem Ekstraklasy S.A.
15. Uczestnik Konkursu nie ma możliwości wymiany danej Nagrody na inną nagrodę.
16. Nagroda nie podlega wymianie na odpowiadającą jej wartość pieniężną.